Informácie k spracúvaniu osobných údajov

Vážený klient,
ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá a prosíme Vás venujte týmto informáciám náležitú pozornosť a dôkladne sa s nimi oboznámte.

V tomto dokumente Vás informujeme o spôsoboch spracúvania Vašich osobných údajov v rámci činnosti našej spoločnosti NPE, s.r.o., so sídlom Vinohrádok 2861, 901 01 Malacky, IČO: 51 670 194, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. sro, vl. č. 127786/B (ďalej len„prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) a plníme si informačnú povinnosť v zmysle príslušných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou nás môžete kontaktovať telefonicky na tel. č. 0902 833 251 alebo emailom na info@npe.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

Naša spoločnosť sa pri spracúvaní Vašich osobných údajov riadi GDPR, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

1) Účely spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania
Vaše osobné údaje naša spoločnosť spracúva na nižšie uvedené účely a na nižšie uvedených právnych základoch:

 

Účel spracúvania

Právny základ

Predzmluvné vzťahy

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Uzatvorenie zmluvy a poskytovanie objednaných zmluvných plnení zo strany prevádzkovateľa

dotknutej osobe

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení s čl. 89 GDPR

Splnenie iných zákonných povinností prevádzkovateľa

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

 

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov na podklade oprávneného záujmu prevádzkovateľa sleduje tento najmä oprávnený záujem na mimosúdnom i súdnom uplatňovaní, preukazovaní a vymáhaní právnych nárokov prevádzkovateľa alebo o záujem prevádzkovateľa na priamom marketingu.
Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 GDPR.

2) Rozsah spracúvaných osobných údajov
Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, pričom ide o nasledovné osobné údaje:

a) Meno a priezvisko
b) Adresa bydliska
c) Dátum narodenia
d) Rodné číslo
e) Telefonický a emailový kontakt
f) Bankový účet.

Osobitne uvádzame, že pokiaľ ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na účely predzmluvných vzťahov a marketingu postačujú našej spoločnosti Vaše meno, priezvisko a Váš telefonický a emailový kontakt.

3) Sprístupňovanie osobných údajov
Vaše osobné údaje sprístupňuje naša spoločnosť len v nevyhnutnej miere a to:

a) našim zamestnancom a osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov pri poskytovaní našich služieb a plnení (napr. subdodávatelia),
b) Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre,
c) našim účtovným, daňovým alebo právnym poradcom,
d) poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti,
e) v prípade potreby aj súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci.

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín či do medzinárodnej organizácie nezamýšľame.

4) Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje uchováva naša spoločnosť najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Následne zabezpečíme bez zbytočného odkladu likvidáciu Vašich osobných údajov v zmysle GDPR.

5) Vaše práva a ďalšie informácie
Týmto Vás oboznamujeme s právami a právne významnými skutočnosťami spätými s ochranou Vašich osobných údajov, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení GDPR:

a) máte právo požadovať od našej spoločnosti prístup k osobným údajom (podrobne v čl. 15 GDPR),
b) máte právo požadovať od našej spoločnosti opravu osobných údajov (podrobne v čl. 16 GDPR),
c) máte právo požadovať od našej spoločnosti a vymazanie osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý (podrobne v čl. 17 GDPR),
d) máte právo požadovať od našej spoločnosti obmedzenie spracúvania osobných údajov (podrobne v čl. 18 GDPR),
e) máte právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi (podrobne v čl. 20 GDPR),
f) máte právo u našej spoločnosti namietať spracúvanie osobných údajov (podrobne v čl. 21 GDPR),
g) máte právo podať sťažnosť nezávislému dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27 (podrobne v § 99 až 103 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
h) ak je spracúvanie osobných údajov založené na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, t.j. na Vašom súhlase, tak máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
i) poskytnutie Vašich osobných  údajov  je  požiadavkou,  ktorá  je  potrebná na uzavretie  zmluvy  s našou spoločnosťou, ktorá tvorí právny základ pre poskytovanie služieb našou spoločnosťou, ktoré požadujete poskytnúť a v prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné uzavrieť zmluvu a naša spoločnosť Vám nebude môcť poskytnúť svoje služby.

6) Právo namietať spracúvanie osobných údajov a odvolať súhlas s ich spracúvaním
Osobitne Vás upozorňujeme na Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov zakotvené v čl. 21 GDRP, v zmysle ktorého máte možnosť:

a) namietať spracúvanie osobných údajov pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa či tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch; pričom po uplatnení danej námietky prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
b) namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, pričom po uplatnení danej námietky sa osobné údaje nesmú ďalej na účely priameho marketingu spracúvať.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, tak Vám dávame do osobitnej pozornosti, že máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním Vašich osobných údajov v zmysle GDPR.