Zelená domácnostiam

20.06.2018

Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 mil. eur. Celkovo vyčlenená suma na túto formu podpory však predstavuje 115 mil. eur z európskych a štátnych zdrojov. Zelená domácnostiam pomáha prekonávať ekonomickú bariéru spôsobenou dlhšou návratnosťou malých zariadení na využívanie OZE , ako aj prekážku spôsobenú pomerom ich nákupnej ceny k reálnej kúpyschopnosti obyvateľstva. 

Národný projekt Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Spoločnosť NPE je súčasťou tohto projektu ako zhotoviteľ a má vo svojich radoch odborne spôsobilé a certifikované osoby, ktoré sú garantom správneho návrhu a realizácie inštalácií tepelných čerpadiel.